„Zobacz, zawsze jest racjonalne rozwiązanie, ale nie zawsze potrafisz je dostrzec…”
(Iwona Meysztowicz-Dudziak
– mediator rówieśnik)

 

 

 Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza w małopolskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

  Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie wprowadziło mediacje rówieśnicze w podległych placówkach opiekuńczo-wychowawczych jako metodę pracy z wychowankami. Przekazanie odpowiedzialności młodym ludziom za własne postępowanie zgodne jest z ideą sprawiedliwości naprawczej. Jest ona pojmowana jako proces, w którym wyrządzający krzywdę oraz poszkodowany podejmują świadomy wysiłek zmierzający do zadośćuczynienia i przebaczenia oraz przy wsparciu osób trzecich wspólnie poszukują możliwości rozwiązania problemu.

  Założenia mediacji rówieśniczych, jako metody rozwiązywania konfliktów, bardzo się w tą ideę wpisuje. Często zdarza się, że strony, nie będąc zaangażowane czynnie w poszukiwanie rozwiązań, przerzucają odpowiedzialność za rozwiązanie i realizację postanowień na osobę, która rozstrzygała spór. Wychowawca rozwiązując spór pomiędzy wychowankami zdejmuje z nich odpowiedzialność za własne zachowanie, bo przez tą decyzję nakazuje im jak mają się zachować. Wykorzystując metodę mediacji w procesie wychowania dzieci i młodzieży, nie tylko przekazujemy młodym ludziom odpowiedzialność za rozwiązywanie konfliktów, ale również dajemy im możliwość dokonywania satysfakcjonujących wyborów i samostanowienia. Kształtujemy więc w procesie wychowania osoby odpowiedzialne za własne zachowanie i postępowanie.

  Projekt wdrażania mediacji rówieśniczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jako metody wychowawczej  jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 2009 roku, a w tarnowskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych od 2012 roku. Projekt jest autorskim programem pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, pani Katarzyny Wojtanowicz, kierownika Działu Polityki Społecznej. Do współrealizacji zaproszono panią Jolantę Kraśniewską, doświadczonego pedagoga.

 

Co to jest mediacja rówieśnicza?

  Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu, którego celem jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji przy pomocy mediatora. Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Natomiast mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, w obecności mediatora rówieśnika.

 

Jakie sprawy możemy rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

 • przezywanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,
 • obrażanie członków rodziny rówieśników,
 • formy molestowania seksualnego np. wyśmiewanie wyglądu dziewcząt i tego jak się rozwijają, obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach, filmowanie i rozpowszechnianie,
 • kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów,
 • wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach,
 • niszczenie mienia,
 • odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie,
 • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

 

Zasady stosowane w mediacji

  Mediacja jest postępowaniem nieformalnym, a mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem. Podstawowymi zasadami mediacji są:

 • Dobrowolność - do mediacji strony przystępują całkowicie dobrowolnie. Nikt nie może ich do tej decyzji przymusić. Całkowita dobrowolność udziału, wyboru kwestii, które strony podejmą się omawiać oraz rozwiązań, które uzgodnią, wpływa na zwiększenie ich odpowiedzialności za proces mediacji oraz na wywiązanie się z podjętych decyzji. Strony dobrowolnie mogą wybrać również osobę mediatora.
 • Bezstronność mediatora - mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równy sposób angażuje się  w pomoc obu stronom konfliktu. Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań. Nie wskazuje też winnego.
 • Neutralność - mediator nie podpowiada, ani nie narzuca żadnych rozwiązań. Akceptuje wszystkie, które strony wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadzeniu w życie. Rolą mediatora jest tylko pomoc w rozwiązaniu konfliktu, a nie doradzać i wskazywać „dobre” rozwiązania.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji - mediator nie podejmuje za strony konfliktu żadnych decyzji, a jedynie zachęca do przejęcia sprawy w swoje ręce.
 • Poufność - mediacja jest procesem całkowicie poufnym. Cały jej przebieg oraz treść rozmów nie zostają nikomu ujawnione.

  Zadaniem mediatora jest zatem dbałość o to, by wszystkie decyzje podejmowane w toku procesu były oparte na zgodzie samych zainteresowanych oraz ich świadomości co do dostępnych możliwości postępowania wobec problemu oraz zapewnienie, by każda ze stron była traktowana z szacunkiem i życzliwością. Mediator poprzez zarządzanie komunikacją, proponowanie i pilnowanie przestrzegania reguł mediacji, dbałość o porządek omawianych zagadnień, tworzy warunki, w których strony będą mogły przyjrzeć się swojej sytuacji i potrzebom, rozważyć dostępne alternatywy i przy wykorzystaniu wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia decyzji dokonać ważnych dla siebie wyborów.

           

Więcej na temat mediacji na stronie www.rops.krakow.pl

 

           

                                                                             (źródło:  www.rops.krakow.pl)

 © Copyright 2012-2018 COPOW w Tarnowie

2011 Mediacje rówieśnicze.
Powered by Joomla 1.7 Templates