Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

 

  Na terenie miasta Tarnowa znajdują się cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze, które zostały dostosowane do wymaganej od 2020 roku europejskiej standaryzacji i funkcjonują w tzw. "systemie rodzinkowym". Bardzo dobre warunki lokalowe placówek tj. kuchnia wyposażona w sprzęt gospodarstwa domowego, pokój wypoczynkowy ze znajdującym się w nim sprzętem rtv, łazienki, sala rekreacyjna i komputerowa, a także dwu- i trzyosobowe sypialnie, zapewniają podopiecznym realizację ich potrzeb bytowych na wysokim poziomie i umożliwiają jednocześnie nabywanie umiejętności przydatnych w prowadzeniu w przyszłości własnego gospodarstwa domowego.

 

System rodzinkowy

 

  System ten ma przede wszystkim stworzyć dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych odpowiednie warunki ich rozwoju, a także ma zapewnić zaspokojenie ich podstawowych potrzeb w warunkach jak dla domu jednorodzinnego. Mała liczba dzieci prowadzonych w oparciu o wzorzec systemu rodzinkowego sprzyja zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, dostrzeganiu i realizacji ich indywidualnych potrzeb, kształtowaniu poczucia tolerancji i szacunku do samego siebie i innych.

  Dzieci biorą czynny udział we wszystkich pracach na rzecz "rodzinki". Wychowankowie poprzez pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego uczą się elementarnych czynności życia codziennego, samodzielnie lub pod kontrolą wychowawcy wykonują podstawowe prace domowe np. sprzątają, piorą, uczestniczą w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów itp. Dzięki takiej formie opieki dzieci i młodzież nabywają umiejętności życiowych i społecznych, które będą mogły wykorzystać w dorosłym życiu.

 

Zadania placówek

 

  Do placówek przyjmowane są dzieci w wieku od 10 roku do 18 roku życia, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie na podstawie postanowień Sądów. W wyjątkowych przypadkach w placówce może być umieszczone dziecko poniżej 10 roku życia szczególnie, gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Wychowankowie pełnoletni mogą przebywać w placówkach do czasu ukończenia nauki szkolnej.

Przedmiotem działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych jest:

  • zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
  • realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
  • umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
  • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
  • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
  • obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
  • zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

W trakcie pobytu w placówkach zespół specjalistów opracowuje plan pomocy dziecku oraz planuje najkorzystniejszą formę opieki. Równocześnie pomaga rodzinie w przeprowadzaniu konstruktywnych zmian oraz zrozumieniu problemów dziecka i ich rozwiązywaniu.

Ponadto placówki realizują cel, jakim jest przygotowanie wychowanków do:

  • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
  • pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
  • nawiązania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych.

Placówka realizuje Plan Pomocy Dziecku, który jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny nie rzadziej niż co pół roku, kartę pobytu dziecka, kartę udziału w zajęciach wychowawczych i specjalistycznych prowadzoną przez psychologa, pedagoga, arkusz obserwacji pedagogicznych. Wychowawcy regularnie współpracują z przychodniami lekarskimi, sądami, poradniami specjalistycznymi, ze szkołami oraz z MOPS, GOPS, PCPR. Wychowankom

Wychowankowie placówek mają do dyspozycji w pełni wyposażone sypialnie, aneksy kuchenne, łazienki, pokoje do cichej nauki, pokoje wypoczynkowe, świetlice oraz pomieszczenia rekreacyjne. W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny swoich wychowanków w placówkach organizowane są zajęcia rekreacyjne, filmowe, integracyjne, rajdy, wycieczki oraz prowadzi się szeroki wachlarz zajęć sportowych zgodnych z zainteresowaniami indywidualnymi wychowanków. Dla dzieci mających trudności w nauce szkolnej prowadzone są zajęcia wyrównawcze wspierające proces uczenia się i przygotowania do zajęć szkolnych. Wychowankowie tworzą samorząd, którego opiekunem jest wybrany przez dzieci wychowawca placówki. Katalog praw i obowiązków wychowanków oraz kar i nagród zawiera „Regulamin Wychowanków” wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Wychowanków. Istotne jest to, iż dzieci wchodzące w skład samorządu są liderami swoich grup, co wpływa na pozytywne postrzeganie ich działalności przez społeczność placówki. Działania samorządu spotykają się z aprobatą wszystkich wychowanków.

 

Kadra

 

  W placówkach opiekuńczo-wychowawczych zatrudnieni są wyłącznie pracownicy pedagogiczni. Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra, która zapewnia im bezpieczeństwo i indywidualną opiekę.

Dyrektor Centrum kieruje placówkami przy pomocy wychowawców-koordynatorów. W placówkach pracują wychowawcy, którzy pomagają podopiecznym w radzeniu sobie z codziennymi problemami. W placówce interwencyjnej pieczę nad dziećmi sprawuje również pedagog. Niezbędna pomoc zapewniana jest także rodzinom, za którą odpowiada pracownik socjalny.

Pracę placówek opiekuńczo-wychowawczych wspomagają pracownicy obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, oraz psycholodzy, którzy w zależności od potrzeb są delegowani do wykonywania swoich zadań we wskazanej przez dyrektora placówce.

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"

 

 

logo pow-pd

 

ul. Gruntowa 9a, 33-100 Tarnów

tel. 14 630 04 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.pow-pd.copow-tarnow.pl

NIP 8731211715 REGON 850233192

 
nr konta 41 1030 1250 0000 0000 8800 4027

 

 Placówka istnieje już wiele lat, bo od 1958 roku. Początkowo był to Dom Małego Dziecka, w którym przebywały dzieci do trzeciego roku życia. Następnie placówka zmieniła nazwę na Dom Dziecka nr 2, a wiek dzieci zwiększono do 13-tu lat. W wyniku wprowadzonych zmian ustawowych obecnie funkcjonuje jako Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom”, w którym dzieci przebywają do 18 roku życia (lub do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do 25 roku życia). W 2017 r. placówka została przeniesiona z budynku przy ul. Chyszowskiej 3 do domu jednorodzinnego przy ul. Gruntowej 9a.

  Jest to placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 dzieci. Obejmuje opieką dzieci młodsze, w szczególności rodzeństwa z  rodzin wielodzietnych. Dla dzieci najmłodszych, które nie mają możliwości powrotu do rodziny naturalnej, poszukiwane są rodziny zastępcze, a po unormowaniu sytuacji prawnej umieszczane są one w rodzinach adopcyjnych. W „Przyjaznym Domu” mogą przebywać również dzieci niepełnosprawne. Jeśli nie ma uzasadnionych przeciwwskazań, zawsze podejmowane są wysiłki, by zapewnić im optymalnie dopasowaną do ich potrzeb opiekę. Funkcjonowanie placówki oparte jest na tzw. „systemie rodzinkowym".

 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka

   logo pow-jk 

 

 ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów

 tel. 14 656 18 60, fax. 14 656 18 61

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.pow-jk.copow-tarnow.pl

NIP 8731720227 REGON 000738295

 

 nr konta 92 1030 1250 0000 0000 8800 3012

 

  Historia placówki sięga roku 1951, kiedy to z dniem 1 stycznia pismem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie zorganizowano Państwowy Dom Dziecka w Tarnowie. W roku 1973 nadano placówce imię Janusza Korczaka, która w późniejszych latach funkcjonowała pod nazwą Dom Dziecka nr 1. Obecnie po zmianach ustawowych i reorganizacji z dniem 1 kwietnia 2012 r. placówka nosi nazwę Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie. Do roku 2013 roku jej siedziba mieściła się w starej żydowskiej kamienicy przy ul. Brodzińskiego 14.

Jest to placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 dzieci. Obejmuje opieką dzieci powyżej 10 roku życia do uzyskania pełnoletności, w szczególności posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

  Wychowankom organizowane są zajęcia rekreacyjne, filmowe, integracyjne, rajdy, wycieczki oraz prowadzi się szeroki wachlarz zajęć sportowych zgodnych z zainteresowaniami indywidualnymi wychowanków. Praca z dziećmi organizowana jest w dwóch grupach koedukacyjnych typu rodzinkowego.

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"

 

 

logo pow-sd

 

ul. Pułaskiego 59, 33-100 Tarnów

 tel. 14 690 36 23

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 www.pow-sd.copow-tarnow.pl

NIP 9930650518 REGON 122536022

 

 

nr konta 48 1030 1250 0000 0000 8810 4005

 

   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Tarnowie została powołana z dniem 1 kwietnia 2012 roku. Wcześniej (tj. od września 2010 roku) funkcjonowała jako Grupa Usamodzielnienia wchodząca w skład Domu Dziecka nr 1 im. Janusza Korczaka w  Tarnowie.

   Jest to placówka typu socjalizacyjnego prowadzona w warunkach domu jednorodzinnego przeznaczona dla 10 dzieci. Celem placówki jest w szczególności przygotowanie dzieci do samodzielnego życia, ze względu na fakt, że trafiają do niej dzieci już w  starszym wieku. Zadanie wychowawców polega nie tylko na wpojeniu odpowiednich wzorców, ale także na eliminacji nieprawidłowych zachowań nabytych przez wychowanków we wcześniejszych, z  reguły niekorzystnych warunkach rozwojowych i wychowawczych. Kadra pedagogiczna wdraża dzieci do przestrzegania norm społecznych i uodparnia je na sytuacje kryzysowe, z którymi będą się zmagać w dorosłym życiu. Placówka kładzie szczególny nacisk na wpojenie nawyków i umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków, wykonywania prac porządkowych, gospodarowania środkami pieniężnym oraz troski o siebie, jak i o innych, co w znacznym stopniu ułatwia proces usamodzielnienia.

   Realizacja programu usamodzielnienia pozwala młodemu człowiekowi wykazać się konsekwencją w osiąganiu zamierzonych celów, uczy pokonywania trudności organizacyjnych, ćwiczy umiejętność współpracy z innymi oraz pokazuje sposoby działania i  wymagania różnych instytucji zaangażowanych w pomoc w usamodzielnianiu.

 

 

 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Pogotowie Opiekuńcze"

 

logo pow-po

 

ul. Chemiczna 10a, 33-101 Tarnów

 tel. 14 621 89 34

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 www.pow-po.copow-tarnow.pl

 NIP 8731592663 REGON 000869608

 

nr konta 83 1030 1250 0000 0000 8806 3023

 

 

  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” to placówka z ponad trzydziestoletnią tradycją. Do roku 2010 jej siedziba mieściła się w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 6. Obecnie znajduje się w  budynku przy ul. Chemicznej, który został wyremontowany i  wyposażony ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  Jest to placówka typu interwencyjnego przeznaczona dla 14 dzieci. Celem placówki jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej do czasu jego powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w formie pieczy zastępczej. Do „Pogotowia Opiekuńczego” trafiają dzieci znajdowane na ulicy, uciekające z domów lub innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, niepełnoletnie ofiary przemocy domowej, uczniowie nierealizujący obowiązku szkolnego.

  Placówka umożliwia wychowankom zmniejszenie opóźnień szkolnych oraz rozwijanie ich zainteresowań. Wspólnie z dziećmi pokonywane są codzienne trudności, rozładowywanie napięcia, prowadzone są terapie indywidualne i grupowe. Do „Pogotowia Opiekuńczego” przyjmowani są wszyscy, którzy mają kłopoty ze znalezieniem swojego miejsca wśród rówieśników, mają problemy z nauką, rodziną, dorosłymi. Placówka wychodzi naprzeciw rodzinom i szkołom mającym trudności wychowawcze i dydaktyczne z  dziećmi. W Pogotowiu dziecko poddawane jest pełnej diagnozie psychologiczno–pedagogicznej oraz na bieżąco realizuje obowiązek szkolny w placówkach oświatowych na terenie miasta.

 

 Harmonogram czasu pracy Pedagoga w placówce na miesiąc listopad:

 05.11 (wtorek) - 7:00-19:00

 07.11 (czwartek) - 7:00-19:00, dyżur 15:00-17:00

 14.11 (czwartek) - 7:00-19:00, dyżur 15:00-17:00

 19.10 (wtorek) - 7:00-19:00

21.11 (czwartek) - 7:00-19:00, dyżur 15:00-17:00

26.11 (wtorek) - 7:00-11:00

28.11 (czwartek) - 7:00-19:00, dyżur 15:00-17:00

 

 

 "Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Międzyszkolnej
na ul. Szarych Szeregów 1 na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Fundusze Europejskie dla Małopolski

 

 © Copyright 2012-2018 COPOW w Tarnowie

2011 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze - COPOW w Tarnowie.
Powered by Joomla 1.7 Templates