RODO POW "Przyjazny Dom"

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie,
33 – 100 Tarnów ul. Gruntowa 9a.

W przypadku pytań dotyczących podstawy, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyrażonej zgody, lub w związku z wykonaniem umowy.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie (art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia);
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 pkt d rozporządzenia);
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie (art. 6 ust. 1 pkt e rozporządzenia);
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przyjazny Dom” w Tarnowie lub przez stronę trzecią, w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp. (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia);
 • w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie
  i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Przyjazny Dom” w Tarnowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Placówka.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

Aby skorzystać z uprawnień wskazanych wyżej może Pani/Pan skontaktować się z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Przyjazny Dom” w Tarnowie listownie (33 – 100 Tarnów
ul. Gruntowa 9a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Informujemy ponadto, że jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przyjazny Dom” w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

Tarnów, dn. 25.05.2018r.

 © Copyright 2012-2018 COPOW w Tarnowie

2011 POW "Przyjazny Dom".
Powered by Joomla 1.7 Templates