Wolontariat

 

 

 

 

„Kto pragnie innych czynić radosnymi,
ten musi mieć radość w sobie.
Kto chce ciepło wnosić w świat,
musi płonąć ogniem.
Kto pragnie innym pomagać,
musi być przepełniony miłością. (…)”
„Dzieci nie można nauczyć miłości,
trzeba im ją pokazać”

(Bazyli Wielki
)

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kto pragnie innych czynić radosnymi,
ten musi mieć radość w sobie.
Kto chce ciepło wnosić w świat,
musi płonąć ogniem.
Kto pragnie innym pomagać,
musi być przepełniony miłością. (…)”
„Dzieci nie można nauczyć miłości,
trzeba im ją pokazać”

(Bazyli Wielki
)

 

 

 

 

Wolontariat

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych może być uzupełniana wykonywaniem świadczeń przez wolontariuszy. Celem pracy wolontariuszy jest rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce oraz wsparcie pracy wychowawców przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

  Wolontariuszami mogą być osoby młode, studenci, młodzież pracująca, jak również osoby dojrzałe, pragnące podzielić się swoim doświadczeniem, radą, mądrością życiową, umiejętnościami i sercem. Najważniejsze cechy wolontariusza to ogromna wrażliwość i chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Wszyscy wolontariusze udzielający się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Tarnowa korzystają w swojej pracy z pomocy całego zespołu pracowników placówek, gdyż jedynie integralne traktowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych może owocować osiąganiem w warunkach placówek zamierzonych celów.

 

Wolontariusz

 

Kto może być wolontariuszem?

  Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873

  Wolontariuszem w placówce opiekuńczo-wychowawczej może zostać osoba:

 • pełnoletnia,
 • poinformowana przez dyrektora placówki o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej placówce;
 • która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego;
 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

  Wolontariusz wykonuje świadczenie odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie lub wyznaczonego przez niego pracownika, na podstawie porozumienia.

 

Jakie korzyści może zyskać wolontariusz?

  Mimo, że działania świadczone wolontarystycznie są niepłatne, to z pracy wolontariusza można czerpać całkiem spore korzyści:

 • zaświadczenie wolontariusza (przydatne na studiach i  w  pracy zawodowej),
 • bezpieczne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu,
 • wykorzystanie własnej energii w sposób mądry i wartościowy,
 • możliwość nauki, poszerzenia horyzontów, nabrania doświadczenia,
 • rozwinięcie swoich zainteresowań i pasji, sprawdzenie w praktyce talentu,
 • możliwość rozwoju i spełnienia,
 • ukształtowanie prawego charakteru i zdrowe osobowości,
 • zdobycie nowych, przydatnych w życiu umiejętności,
 • nabieranie wprawy w nawiązywaniu dobrych relacji z innymi,
 • nauka współpracy i współdziałania w grupie;
 • rozwinięcie wrażliwości i empatii,
 • poznanie ludzi, którzy są autorytetami;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i samooceny,
 • nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni,
 • nauka odpowiedzialności,
 • poznanie tajników myślenia strategicznego, planowania i zarządzania czasem,
 • poczucie, że jest się ważnym i potrzebnym,
 • odczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy,
 • przeżycie radości wynikającej z okazywania i otrzymywania dobra;
 • możliwość sprawdzenia się w działaniu,
 • poćwiczenie umiejętności organizacyjnych i logistycznych,
 • lepsze poznanie siebie i własnych możliwości,
 • być może odnalezienie swojej drogi zawodowej,
 • zdobycie ważnych doświadczeń społecznych, nauczenie się jak postępować w różnych sytuacjach,
 • docenienie swojego życia.

 

Zadania wolontariusza

  Zadaniem wolontariuszy jest wspieranie, dzielenie się bogactwem swojej osobowości i otaczanie wychowanków opieką, co jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Tarnowie.

Powierzone wolontariuszom zadania realizowane są zgodnie z wybranym profilem działań:

 1. jako opiekun
 2. jako korepetytor
 3. jako asystent organizacyjny.

 

Wolontariusz-opiekun

 • najczęściej zajmuje się jednym dzieckiem, którego potrzeby mogą być zaspakajane dzięki umiejętnościom i możliwościom wolontariusza,
 • dąży do rozwijania zaobserwowanych pozytywnych, indywidualnych cech dziecka,
 • realizuje swoje zadania poprzez pomoc wychowawcy w organizacji wychowankom czasu wolnego - różnego rodzaju zajęcia (teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, modelarskie itp.), wyjścia na spacer, do kina, na basen itp., a także okazjonalnie poprzez pomoc przy tworzeniu okolicznościowych kartek i upominków,
 • wzbogaca swoją pracę pomysłowością i dbałością o atrakcyjne dla dzieci formy, przy jednoczesnym konsekwentnym realizowaniu głównego celu wolontariatu.

 

Wolontariusz-korepetytor

 • dzięki swoim zasobom intelektualnym pomaga podopiecznemu w niwelowaniu problemów edukacyjnych,
 • tworzy ciekawe, dostosowane indywidualnie metody zachęcające wychowanków do zmagania się ze swoimi trudnościami,
 • monitoruje wyniki w nauce swoich podopiecznych i analizuje wszelkie braki,
 • realizuje swoje zadania poprzez indywidualną pomoc w odrabianiu lekcji przez dziecko.

 

Wolontariusz-asystent

 • wspiera działalność organizacyjną Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w  Tarnowie oraz podległych placówek,
 • czynnie uczestniczy w realizacji projektów, uroczystości lub festynów, w których bierze udział młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • poszukuje sponsorów, którzy zechcą wspomóc rzeczowo, bądź finansowo placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • realizuje swoje zadania poprzez pomoc w organizacji wydarzeń oraz nadzór nad ich przebiegiem zgodnie z przyjętym planem, a także przez nawiązanie relacji z potencjalnymi darczyńcami.

 

Osoba decydująca się na wolontariat powinna:

 • rozważyć rodzaj i formę działań, jakie ją interesują zgodnie z obowiązującymi profilami wolontariusza,
 • zastanowić się, czy w natłoku zajęć, znajdzie jeszcze czas na dodatkowe obowiązki,
 • sprecyzować ile swojego wolnego czasu może poświęcić dla innych,
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy.

  Należy pamiętać, że dzieci bardzo przywiązują się do osób, które je odwiedzają i na nie czekają. Przyzwyczajają się do konkretnych osób, dlatego ważne jest, aby określony wolontariusz przychodził w zadeklarowanych dniach i godzinach. Każdy kto przychodzi do placówki opiekuńczo-wychowawczej z potrzeby serca jest niezbędny w takiej placówce. Każde dziecko, jeśli znajdzie w osobie wolontariusza wsparcie, może zyskać odrobinę szczęścia.

Kodeks etyki

 

  Decydując się na działalność w charakterze wolontariusza, należy przestrzegać pewnych zasad. Nie są one zapisane w żadnych ustawach, kodeksach czy innych przepisach. To nieformalny kodeks postępowania, którym każdy wolontariusz powinien się kierować:

 

Kodeks etyki wolontariusza

 1. Będę wypełniać wszystkie powierzone mi zadania związane z przyjętą rolą.
 2. Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie dotrzymać.
 3. W przypadku niemożności wywiązania się z zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 4. Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych i będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 5. Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 6. Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 7. Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem i nie będę ich krytykować.
 8. Będę działać w zespole i uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 9. Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 10. Będę chętnie się uczyć, bo wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 11. Będę osobą, na której można polegać .
 12. Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

 

Prawa wolontariusza

Wolontariuszowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami;
 • prawo do informacji o wszystkich przysługujących prawach i ciążących na wolontariuszu obowiązkach;
 • prawo do wykonywania świadczeń w higienicznych i bezpiecznych warunkach, a gdy okaże się to niezbędne, wyposażenie w odpowiednie środki ochrony osobistej;
 • możliwość za zgodą i na koszt dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie skorzystania ze szkoleń w zakresie wykonywanych świadczeń wolontariackich;
 • dyrektor Centrum jest zobowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Porozumienie

 

  Osoba decydująca się wykonywać świadczenie w jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych zawiera z dyrektorem Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie umowę cywilnoprawną zwaną porozumieniem.

Porozumienie określa:

 • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń,
 • zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z dyrektorem i kadrą pedagogiczną placówki,
 • zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce,
 • postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

Porozumienie zawarte między stronami będzie zawierane na okres powyżej niż 30 dni.

  Na prośbę wolontariusza dyrektor Centrum może wydać pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń na rzecz danej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wolontariusz ma inny status niż pracownik, dlatego świadczenie wolontariusza nie będzie wpływało na przyszłe uprawnienia pracownicze, np. na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego. Wolontariusza nie obowiązują także np. zawarte w kodeksie pracy postanowienia dotyczące urlopów lub czasu pracy.

 

Ubezpieczenie

 

  Wolontariusz ma prawo być ubezpieczonym od wypadków, jakie mogą się przytrafić w trakcie wykonywania świadczeń. Jeśli wolontariusz zawarł porozumienie na okres dłuższy niż 30 dni, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie nie musi go ubezpieczać od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponieważ wolontariuszowi przysługuje ubezpieczenie na mocy Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. nr 199, poz. 1674). W takiej sytuacji wolontariusz jest objęty ubezpieczeniem już od pierwszego dnia obowiązywania porozumienia.

 

Kwestie podatkowe

 

 

 

  Stosunki pomiędzy wolontariuszem a korzystającym są w dużej mierze wyłączone spod zakresu stosowania ustaw podatkowych:

 

  W myśl art. 50 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. Z punktu widzenia prawa podatkowego za przychód nie uznaje się:

 

 • wartości świadczeń wolontariuszy na rzecz organizacji (art. 12. ust. 4, pkt 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych),
 • wartości świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy od organizacji - na podstawie ustawy działalności pożytku publicznego – m.in. szkoleń, badań lekarskich, wyżywienia, środków ochrony osobistej, składki na ubezpieczenie n.w.) – art. 21 ust. 1, pkt 113 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wartości świadczeń otrzymanych od wolontariuszy przez osoby fizyczne – beneficjentów organizacji – art. 21 ust. 1, pkt 117 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Informacje dodatkowe

 

Wolontariusz a pracownik

  Świadczenie wykonywane przez wolontariusza jest „świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy”, ale nie jest to praca w rozumieniu Kodeksu Pracy. Wolontariusz nie jest więc pracownikiem. Są jeszcze dwie istotne różnice:

 1. wolontariusz za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia;
 2. wolontariusz podpisuje porozumienie o współpracy, a nie umowę o pracę.

 

Okres pracy wolontariackiej a staż pracy

  Okres wykonywania świadczeń przez wolontariusza nie liczy się do stażu pracy. Nie wpływa również na uprawnienia pracownicze. Nie można więc okresu wolontariatu wliczyć do okresów składkowych lub nieskładkowych, co w efekcie nie ma wpływu na uzyskanie prawa do renty, czy emerytury ani tym bardziej na wysokość obu tych świadczeń.

 

Praktyki studenckie a wolontariat

  Praktyki studenckie nie są wolontariatem. Wolontariat zakłada dobrowolność działania. Praktyki studenckie zaś są formą zdobywania praktycznej wiedzy związanej z kierunkiem studiów. Ich odbycie jest obowiązkiem studenta, a więc praktyka studencka, choć bezpłatna - nie jest dobrowolna i nie jest wolontariatem.

 

Wolontariat a świadczenia dla bezrobotnych

  Osoba bezrobotna może być wolontariuszem bez utraty prawa do zasiłku. Bycie wolontariuszem nie wpływa ani na utratę, ani na wysokość świadczenia dla bezrobotnych. Wolontariusz nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, a więc nie straci prawa do zasiłku.

 

Wolontariat bez granic

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszcza wykonywanie świadczeń wolontariackich przez cudzoziemców. Co ważne, nie trzeba mieć do tego ani stosownego pozwolenia na pracę, ani wizy. Wolontariat jest bowiem działalnością odpowiadającą świadczeniu pracy, ale nie jest pracą, jest świadczeniem nieodpłatnym, nie podlegającym regulacjom rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Copyright 2012-2018 COPOW w Tarnowie

2011 Wolontariat - COPOW w Tarnowie.
Powered by Joomla 1.7 Templates